Uszczelnienie kwatery na składowisku odpadów w m. Kleśno k/Drezdenka