Projektowanie

budowli hydrotechnicznych, regulacji rzek, budowy wałów przeciwpowodziowych, budowy stawów rybnych, budowy zbiorników wodnych, odwodnień, w tym budynków i drenowania gruntów, budowy składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, opracowywanie operatów wodnoprawnych, opraco- wywanie planów gospodarki odpadami, nadzory autorskie i doradztwo techniczne.

Projektowanie

budowli hydrotechnicznych, regulacji rzek, budowy wałów przeciwpowodziowych, budowy stawów rybnych, budowy zbiorników wodnych, odwodnień, w tym budynków i drenowania gruntów, budowy składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, opracowywanie operatów wodnoprawnych, opraco- wywanie planów gospodarki odpadami, nadzory autorskie i doradztwo techniczne.

Wykonawstwo

uszczelnień z geomembran PEHD. W okresie 15-letniej działalności nasza firma może pochwalić się realizacją takich projektów w blisko stu różnych obiektach o łącznej powierzchni ponad 350 tys m²: na składowiskach odpadów komunalnych, przemysło- wych i innych, w bazach paliw i na stacjach benzynowych, a także w zbiornikach wód i oczkach wodnych.

Ochrona środowiska

ma na celu ochronę gruntu i wód gruntowych przed przesiąkaniem groźnych dla środowiska substancji w obiektach inżynieryjnych różnych branż, m.in: składowiskach odpadów komunalnych i przemys- łowych, obiektach dystrybucji i magazynowania paliw płynnych, oczyszczalniach ścieków, halach magazy- nowych na odpady niebezpieczne, kotłowniach olejowych, zbiornikach na wodę czystą, gnojowicę i gnojówkę, zbiornikach magazynowania wód deszczowych, uszczelnieniach oczek wodnych.

Firma "GEOBUD" Zakład Usług Ekologicz- nych s.c. powstała w grudniu 1999r. i prowadzi działalność w branży ochrony środowiska jako firma projektowo-wykonawcza. Specjalizuje się w projektowaniu budowli hydrotechnicznych, regulacji rzek, zbiorników wodnych, stawów i odwodnień oraz opracowywania operatów wodnoprawnych, etc.

GEOBUD wykonuje montaż powłok izolacyj- nych z zastosowaniem zgrzewanych geo- membran PEHD i PVC, uszczelnienia z mat bentonitowych, układanie geowłóknin ochron- nych, filtracyjnych i separacyjnych, a także geosiatek i geotkanin. Realizujemy ochronę gruntu i wód gruntowych przed przesiąka- niem różnych groźnych dla środowiska substancji.

Posiadamy maszyny zgrzewające z kanałem kontrolnym, jak i zgrzewów napawanych oraz sprzęt pomocniczy i transportowy. Wszystkie używane przez nas materiały posiadają wymagane prawem dopuszczenia do stoso- wania w budownictwie na terenie RP, a także certyfikaty CE. Współpracujemy z wieloma firmami na terenie całego kraju.

Witamy na stronach firmy Geobud

Z satysfakcją witam Państwa na oficjalnej stronie firmy „GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze mającej w swym profilu projektowanie obiektów i wykonywanie robót związanych z ochroną środowiska. Jestem przekonany, że zapoznanie się z naszą witryną okaże się dla Państwa odpowiednim źródłem wiedzy o rodzajach działalności naszej firmy i być może stanie się przyczynkiem do nawiązania z nami współpracy oraz ew. skorzystania z naszych usług.

Z poważaniem,
Jan Kłosiński
front image 1front image 2front image 3
   fb_icon_325x325